به خاطره جاودان مرسدس سوسا

به خاطره جاودان مرسدس سوسا
به خاطره جاودان مرسدس سوساصدایِ مرسدس سوسا صدایِ درد و رنج بشریست. صدا...