زندگی نامه شاهرخ ضرغام

زندگی نامه شاهرخ ضرغام
شاهرخ با نامِ شناسنامه ای ابوالفضل در 1دی سال 1328 در  محله نبرد در ش...