تقدیم به امیر طهماسبی

تقدیم به امیر طهماسبی
امشب داشتم فیلم میدیم یه فیلم نه چندان جدید. با یک ایمیل معروف مواجه ش...