یوتویوب چگونه به یوتویبرها پول میدهد و پول دقیقن به چه طریقی به دست یوتوبر می رسد ؟

یوتیوب قانون جدیدش برای پول در آوردن میگه ویدیو هاتون باید ۴۰۰۰ ساعت...