ایندیزاین - اعداد فارسی و انگلیسی

ایندیزاین - اعداد فارسی و انگلیسی
یکی از چالش های کاربران مبتدی و حتی باتجربه، کار با اعداد فارسی و انگل...