احمدشاه مسعود؛ مرد جنگ بود یا صلح؟

احمدشاه مسعود؛ مرد جنگ بود یا صلح؟
علیرغم کنجکاوی‌ام نسبت به افغانستان اما درباره آن کم خوانده‌ام. تا این...