هوای همو داشته باشیم!

هوای همو داشته باشیم!
#هواي_دل_همديگر_را_داشته_باشيمباور کنيد هرکس‌ درد خودش را دارد ،دغدغه‌...