خدایا چرا؟!

فقط تلاش کنید با خدایتان درد دل کنید، همین.