خیابان استقلال ترکیه،سفر به کام است از نمایش تاریخ تا خرید!!

خیابان استقلال ترکیه،سفر به کام است از نمایش تاریخ تا خرید!!
آیا دلتان لک زده برای یک سفر بعد از کرونا؟ می‌خواهید به یک شهر بروید ک...