عود را گر بو نباشد هیزم است..!

عود را گر بو نباشد هیزم است..!
بی ارزش ترین نوع افتخار ،افتخار به داشتن چیزهایی است که خود انسان در د...