حالت ذن (آگاهی) و ورزش

حالت ذن (آگاهی) و ورزش
نمی شود ورزشکار باشی و در چالش پلانک که این روزها خیلی هم باب شده است،...