جزء از کل، نوشته استیو تولتز

جزء از کل، نوشته استیو تولتز
"هیچ وقت نمی شنوید ورزشکاری در یک حادثه فجیع حس بویایی اش را از دست بد...