معرفی فیلم مستند خانه سیاه است اثر فروغ فرخ زاد

معرفی فیلم مستند خانه سیاه است اثر فروغ فرخ زاد
خانه سیاه است نام یک فیلم مستند است که فروغ فرخزاد در دهه 134۰ درباره...