بیوگرافی کامبیز طارمی قهرمان رشته دومیدانی

بیوگرافی کامبیز طارمی قهرمان رشته دومیدانی
فرصتی داد تا با قهرمان جهان کامبیز طارمی مصاحبه ایی داشته باشیم. آقای...