کتاب "بافته"

کتاب "بافته"
گزیده کتاب :گاهی فکر کردن به اینکه هرچیزی انتهایی دارد،آرامش بخش است.ا...