شجریان نوآور یا مونتاژ کار؟

شجریان نوآور یا مونتاژ کار؟
به نظر شما شهرت شجریان به دلیل هنر اوست یا همراهی اش با سیاستمداران؟