درباره موسیقی جنوبی

موسیقی جنوبی ایران سرشار از شور و نیرو و حرارت است. این موسیقی در استا...