نمک در نمکدان شوری ندارد...

نمک در نمکدان شوری ندارد...
یادش بخیر آخرای سال، همین موقع ها، تو مدرسه دفترچه خاطرات قفل دار هامو...