قدر همدیگه رو بدونیم

سه‌برادربودیم که‌دونفرمان مدرسه می رفتیم و برادر کوچکتر که رفعت نام دا...