از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم

از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم
در هوای خودم نفس میکشم... خودم و بس.